Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική αυλόθυρας
Κατοικία
Αντιφίλου 17

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1925
Ισόγειο κτήριο με ημιυπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014