Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική βοηθητικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εξώστη
Πολυκατοικία
Γριβογιώργου 4

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Πενταώροφο κτήριο της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014