Διπλοκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική έρκερ
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Διπλοκατοικία
Φυλής 52

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1920
Διώροφη διπλοκατοικία. Οικοδομήθηκε τη δεκαετία του 1920. Σήμερα στεγάζει τη: "Λέσχη Αναμόρφωσης του 21ου αιώνα". Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014