Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική επιγραφής
Κατοικία
Γκυιλφόρδου 7

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1920
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Βασίλειος Τσαγρής
Διώροφο κτήριο. Οικοδομήθηκε τη δεκαετία του 1920 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Βασίλειου Τσαγρή. Σήμερα στεγάζει ναό (Καθολική Εκκλησία Φραγκισκανών) και ξενώνες. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014