Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
Κατοικία
Κλεψύδρας 5

Διώροφο κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014