Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική ανοίγματος
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία με κατάστημα
Ερμού 47

Διώροφο κτήριο με υπόγειο, νεοκλασικής μορφολογίας. Χαρακτηριστικές είναι οι παραστάδες με "ανακλιντροειδές" επίκρανο που πλαισιώνουν τα παράθυρα. Χρονολογείται στο β' μισό του 19ου αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014