Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου υπογείου
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Γενική επιγραφής
Κατοικία με κατάστημα
Λυσίου 12

Διώροφο κτήριο με υπόγειο, κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο, νεοκλασικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014