Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική ανοίγματος
Κατοικία
Λυσίου 11

Τριώροφη διπλοκατοικία, νεοκλασικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Σήμερα, στο κτήριο λειτουργεί το Ιωνικό Κέντρο Επιστημονικών και Πνευματικών Σπουδών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014