Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Γενική πλάγιας εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Μνησικλέους 19

Διώροφη νεοκλασική κατοικία, η οποία έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014