Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Γενική εξώθυρας εισόδου
Κατοικία με κατάστημα
Αδριανού 102

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο με υπόγειο, κατάστημα στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους, μεσοπολεμικής αρχιτεκτονικής. Το κτήριο χρονολογείται το 1930.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014