Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια στέγης
Κατοικία με κατάστημα
Πλατεία Μητροπόλεως 7

Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014