Διπλοκατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Διπλοκατοικία
Αγίου Νικολάου 17/17A

Διώροφη διπλοκατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014