Πολυκατοικία
  • Γενική κτιρίου
  • Γενική κτιρίου
  • Γενική κτιρίου
  • Λεπτομέρεια κτιρίου
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κτιρίου
Πολυκατοικία
Φαλήρου 92

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1934
Πενταώροφη πολυκατοικία του μοντέρνου κινήματος. Κτίστηκε το 1934.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014