Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2018)
Κατοικία
Προπυλαίων 6

Διώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014