Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Μητροπόλεως 41

Διώροφο κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014