Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης, 2015
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Πανδρόσου 12

Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός
Διώροφο κτήριο, όψιμης νεοκλασικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014