Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια επίκρανου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία με κατάστημα
Ερμού 37

Τριώροφο κτήριο νεοκλασικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014