Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2019)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Προπυλαίων 21

Διώροφο κτήριο με νεοκλασικά χαρακτηριστικά
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014