Κατοικία
 • Γενική κτιρίου
 • Γενική κτιρίου
 • Γενική δευτερεύουσας όψης
 • Λεπτομέρεια δευτερεύουσας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια κτιρίου
 • Λεπτομέρεια κτιρίου
 • Λεπτομέρεια κτιρίου
 • Λεπτομέρεια κτιρίου
Κατοικία
Χατζηχρήστου 23

Τριώροφο κτήριο εκλεκτικιστικής μορφολογίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014