Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης, 2018
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης, 2021
  • Λεπτομέρεια εισόδου
Κατοικία
Δημητρακοπούλου 15

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014