Κατοικία
  • Γενική κτιρίου
  • Γενική κτιρίου
  • Λεπτομέρεια κτιρίου
  • Γενική κύριας όψης, 2009
Κατοικία
Χατζηχρήστου 1

Διώροφη διπλοκατοικία. Κτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και αποτελεί τυπικό δείγμα του όψιμου νεοκλασικισμού με εκλεκτικιστικά στοιχεία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014