Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια στέγης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία με κατάστημα
Ερμού 21

Τριώροφο κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014