Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια έρκερ
Πολυκατοικία
Πατησίων 236

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1929
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: πιθανοί μηχανικοί: Δημήτρης και Αγλαΐα Γεωργόπουλοι
Τετραώροφo κτήριο εκλεκτικιστικής μορφολογίας.Κτίστηκε το 1929.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014