Κατοικία με καταστήματα
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με καταστήματα
Απόλλωνος 27-29

Τετραώροφο κτήριο με κατοικίες στους ορόφους, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014