Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Γενική πλάγιας εισόδου
Κατοικία
Ναυάρχου Νικοδήμου 24

Διώροφο κτήριο με υπόγειο και αυλή, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014