Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Ηπίτου 8

Διώροφο κτήριο με υπόγειο και αυλή, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014