Κατοικία
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Γενική κτηρίου
 • Γενική όψη επί της οδού Σκούφου
 • Γενική όψη επί της οδού Σκούφου
 • Γενική όψη επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου
 • Γενική είσοδος επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου
 • Γενική γωνιακής εισόδου
 • Γενική είσοδος επί της οδού Σκούφου
 • Γενική εξώστη
 • Γενική γωνιακού εξώστη
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Σκούφου
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου
 • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Σκούφου
Κατοικία
Σκούφου 16

Τριώροφο κτήριο, αξιόλογο δείγμα εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014