Κατοικία
  • Γενική κτηρίου επί της οδού Νίκης
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Νίκης
  • Λεπτομέρεια εξώστη επί της οδού Νίκης
  • Γενική εισόδου επί της οδού Νίκης
  • Λεπτομέρεια εισόδου επί της οδού Νίκης
  • Γενική κτηρίου επί της οδού Σκούφου
  • Γενική όψη επί της οδού Σκούφου
  • Γενική εξώστη επί της οδού Σκούφου
  • Γενική επιγραφής επί της οδού Σκούφου
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Σκούφου
Κατοικία
Νίκης 28

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014