Κατοικία με καταστήματα
 • Γενική κύριας όψης
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Γενική κύριας εισόδου
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας εισόδου
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια κτηρίου
Κατοικία με καταστήματα
Αδριανού 95

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1928
Τριώροφο κτήριο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Χρονολογείται το 1928 κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014