Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Αδριανού 103

Διώροφη νεοκλασική κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014