Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εξωστών
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
Κατοικία
Τριπόδων 11

Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων με υπόγειο, νεοκλασικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014