Κατοικία
  • Γενική κύριας και πλάγιας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια επιγραφής
  • Γενική παραθύρων
Κατοικία
Αριστοτέλους 55

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Στεγάζεται σε αυτό το 32ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 31ο Νηπιαγωγείο Αθηνών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014