Κατοικία
  • Γενική κύριας και πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Αλκιβιάδου 6

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014