Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου Main entrance
  • Γενική κεντρικής εισόδου Main entrance
Πολυκατοικία
Ζωναρά Ιωάννη 19

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014