Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εισόδου υπογείου
Κατοικία
Λάμπρου Κατσώνη 21

Διώροφο κτήριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014