Κατοικία
  • Γενική κτηρίου Perspective
  • Γενική κτηρίου Perspective
  • Γενική κτηρίου Perspective
  • Γενική κεντρικής εισόδου Main entrance
  • Φεγγίτης
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Λάμπρου Κατσώνη 23

Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014