Κατοικία
  • Γενική κτηρίου Perspective
  • Γενική κτηρίου Perspective
  • Γενική κτηρίου Perspective
  • Γενική κεντρικής εισόδου Main entrance
  • Φεγγίτης
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Λάμπρου Κατσώνη 23

Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο. Κτίστηκε τη δεκαετία του 1930 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του μοντέρνου κινήματος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014