Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Ασκληπιού 154

Τριώροφο κτήριο με ημιυπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014