Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική ορόφου
  • Γενική ισογείου
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Μπενάκη Παναγή 18

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014