Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Μπενάκη Παναγή 16

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014