Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Κυδαθηναίων 10

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014