Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Αλκιβιάδου 10

Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014