Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Αλκιβιάδου 14

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014