Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Φυλής 4

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014