Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Κόδρου 11

Τριώροφο κτήριο εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014