Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Κόδρου 12

Διώροφη νεοκλασική κατοικία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014