Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Γενική κύριας εισόδου
Κατοικία
Κόδρου 6

Διώροφη νεοκλασική κατοικία με υπόγειο. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014