Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Φιλελλήνων 18

Πενταώροφο κτήριο, νεοκλασικής μορφολογίας. Οι δύο τελευταίοι όροφοι αποτελούν μεταγενέστερη προσθήκη. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014