Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
Κατοικία
Φιλελλήνων 9

Τριώροφο κτήριο με υπόγειο και αυλή, νεοκλασικού ρυθμού. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Σύμφωνα με επιγραφή, λειτουργούσε σε αυτό παλαιότερα το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014