Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Αρχείο Αλ. Παπαγεωργίου-Βενετά
Κατοικία
Φιλελλήνων 21

Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο με αυλή. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014