Κατοικία
  • Άποψη πρόσοψης
  • Εξώστης-φουρούσι
  • Άποψη του εσωτερικού
  • Κουζίνα
  • Λεπτομέρεια οροφής
  • Εξωτερική σκάλα
Κατοικία
Πάτμου 39

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1900
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014